Ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach a súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

udelený podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)


1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť Ing. Jozef Bušík, so sídlom: Lachova 15, 851 03, Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 42179041, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava všeobecné pravidlá ochrany údajov fyzických osôb pri ich spracovávaní a zásady spracúvania osobných údajov zakotvené v druhej časti, prvej hlave Zákona, a to konkrétne zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti, zásadu zodpovednosti a zásadu spracúvania.

4. Účely a právny základ spracovania osobných údajov dotknutej osoby

4.1 Spracovávanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby pre nasledujúce účely:

(i) Poskytnutie informácií o poskytovaní služby fotografa Prevádzkovateľa
(ii) spracovanie a predkladanie obchodných informácií, marketingových ponúk a to osobne, elektronickou formou (prostredníctvom elektronickej komunikácie, predovšetkým elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových správ);

5. Rozsah spracovania osobných údajov dotknutej osoby

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelov uvedených v bode 4 tohto dokumentu. Bližšie informácie o rozsahu spracovaných údajoch dotknutých osôb sú uvedené v bode 9 tohto dokumentu (zoznam osobných údajov).

6. Príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby

Príjemcom osobných údajov dotknutej osobu budú alebo minimálne môžu byť:
(i) Prevádzkovateľ;

7. Doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje klientov spracováva Prevádzkovateľ výlučne po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, ktorý je uvedený v bode 4 tohto dokumentu maximálne po dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu na spracúvanie. Prevádzkovateľ priebežne posudzuje či naďalej existuje potreba spracovávať osobné údaje potrebné pre určitý účel.

8. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

Osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky a nie sú zverejňované ani poskytované do tretích krajín ani subjektom, ktoré nezdieľajú rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako Slovenská republika v súlade s GDPR.

9.Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba zaškrnutím políčka udeľuje Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov:

a) údaje ako:

  • meno a priezvisko,
  • email

a potvrdzuje že bola poučená o následkoch udelenia súhlasu

10. Poučenie o právach dotknutej osoby

10.1 Poučenie o práve odvolať súhlas

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

10.1.1 Čiastočné odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu alebo len čiastočne. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním údajov sa môže týkať len určitého typu spracovateľskej operácie, pričom zákonnosť v rozsahu zvyšných spracovateľských operácii ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať len určitého konkrétneho účelu spracovania osobných údajov, pričom zákonnosť spracovania ostatných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

10.1.2 Realizácia odvolania súhlasu

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v bode 1 .

10.2 Poučenie o práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracovávaním osobných údajov právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzickej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov.

11. Poučenie o existencii ďalších relevantných práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba má okrem práv uvedených v čl. 10.1 a 10.2 tohto dokumentu najmä, nie však výlučne nasledovné práva:

a) právo na informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR;
b) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať;
c) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
d) právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
e) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u Prevádzkovateľa; f) právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm.
f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať;
g) právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

12. Informácia o existencii/neexistencii povinnosti dotknutej osoby poskytnúť údaje

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov a uskutočnenie prehlásení uvedených v tomto dokumente je vždy dobrovoľné.

13. Vyhlásenie dotknutej osoby

Dotknutá osoba zaškrtnutím príslušného políčka vyhlasuje nasledovné:

a) vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom riadne informovaná o podmienkach spracovávania jej osobných údajov v súlade s ust. § 15 Zákona;
b) vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom riadne poučená o svojich právach uvedených v ust. § 19 až 28 Zákona a že sa pred udelením súhlasu s nimi riadne oboznámila;
d) vyhlasuje, že berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné;
e) vyhlasuje, že poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje o svojej osobe a že si je vedomá následkov, ak poskytne údaje inej dotknutej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu;
h) vyhlasuje, že udelený súhlas na spracovávanie osobných údajov je v súlade s ust. § 5 písm. a) Zákona, t. j. vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný;
i) vyhlasuje, že má spôsobilosť mať práva a povinnosti a má tiež spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.